سررسید

تقویم مثلثی رومیزی پایه رنگی هنری

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد(1 کارتن) می باشد.هزینه کلیشه با مشاهده طرح محاسبه می گردد.

تقویم مثلثی رومیزی پایه حاشور هنری

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد (1 کارتن)می باشدهزینه کلیشه با مشاهده طرح محاسبه می گردد.

تقویم مثلثی رومیزی پایه رنگی ایران زمین

حداقل تیراژ سفارش 100 عدد(1 کارتن) می باشد.هزینه کلیشه با مشاهده طرح محاسبه می گردد.

دفتر تلفن پالتویی متوسط متالافیکس

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- 5 رنگ سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: ۹۲ عدد

دفتر تلفن وزیری ترمو

نوع صحافی: فنر دوبل- جلد ترمو. همراه با داغی. چاپ داخل دو رنگ. این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،داغی، پلاک و لب فلز عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها. ۴ صفحه گلاسه رنگی. تعداد در کارتن: ۳۸عدد. حداقل تیراژ سفارش دو کارتن می باشد.

دفتر تلفن پالتویی بلند ترمو

نوع صحافی: فنر دوبل- جلد ترمو. همراه با داغی. چاپ داخل دو رنگ. این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب،داغی ولب فلز عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها. ۴ صفحه گلاسه رنگی. تعداد در کارتن: ۶۰ عدد