دفترتلفن

دفتر تلفن سلفون وزیری متالافیکس پربرگ

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- 5 رنگ سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: 28 عدد

دفتر تلفن سلفون وزیری متالافیکس

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- 5 رنگ سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: 4۲ عدد

دفتر تلفن سلفون وزیری جدید

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- 5 رنگ سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: 28 عدد

دفتر تلفن سلفون وزیری

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- 5 رنگ سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: 28 عدد

دفتر تلفن پالتویی متوسط سلفون کد ۴۱

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- سلفون مات – یووی موضعی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: ۹۲ عدد

دفتر تلفن پالتویی متوسط سلفون

نوع صحافی:فنر دوبل- جلد سخت- سلفون مات – یووی اکلیلی- چاپ داخل:دو رنگ-این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب و جلد اختصاصی عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها ۴ صفحه گلاسه رنگی تعداد در کارتن: ۹۲ عدد

دفتر تلفن وزیری چرم

نوع صحافی: فنر دوبل- جلد ترمو. همراه با داغی. چاپ داخل دو رنگ. این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب،داغی ولب فلز عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها. ۴ صفحه گلاسه رنگی. تعداد در کارتن: 38 عدد

دفتر تلفن پالتویی کوچک چرم

نوع صحافی: فنر دوبل- جلد ترمو. همراه با داغی. چاپ داخل دو رنگ. این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب،داغی ولب فلز عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها. ۴ صفحه گلاسه رنگی. تعداد در کارتن: 135 عدد

دفتر تلفن پالتویی بلند چرم

نوع صحافی: فنر دوبل- جلد ترمو. همراه با داغی. چاپ داخل دو رنگ. این دفتر تلفن با قابلیت لت گذاری،طلاکوب،داغی ولب فلز عرضه می گردد. این دفتر تلفن دارای : پیش شماره جدید شهرستان ها. ۴ صفحه گلاسه رنگی. تعداد در کارتن: 54 عدد