طراحی

 

 

۱-مشاوره جهت طراحی محصول طبق اصول روانشناختی مصرف کننده

۲-طراحی محصولات تبلیغاتی مختلف

۳-طراحی بسته بندی محصولات تبلیغاتی

۴-طراحی آرم تجاری (برند) برای شرکتها

۵-طراحی کارتهای ویزیت شخصی و شرکتی