مشاوره

پشتیبانی

۱-مشاوره جهت انتخاب هدایای تبلیغاتی طبق نیاز و سلیقه مشتریان هر صنعت

۲-مشاوره جهت بودجه بندی مناسب برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی مختلف

۳-ارائه راهکارهای تبلیغاتی جهت جذب بیشتر مشتریان